Danh bạ web

KTTV Tây Nguyên.org.vn

Đài khí tượng Thủy văn

Tiếng Việt kttvtaynguyen.org.vn

Thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản về khí tượng bề mặt - cao không, khí tượng nông nghiệp và thuỷ văn, dự báo, quan trắc môi trường không khí và nước trong phạm vi khu vực Tây Nguyên. Phổ biến kiến thức về khí tượng thủy văn.