Danh bạ web

Bộ Ngoại giao

Tiếng Việt www.mofa.gov.vn (Tiếng Anh)

Cơ cấu tổ chức Bộ, các vụ, viện. Tin hoạt động ngoại giao của Nhà nước. Thông tin hoạt động lãnh sự. Chuyên mục Ngoại giao kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế. Thông cáo báo chí. Người phát ngôn Bộ ngoại giao.

Categories:

Chính trị, Chính phủ
Tổ chức chính phủ
Việt Nam, Hà Nội

Các trang trực thuộc: