Danh bạ web

Liên Đoàn lao động Thành phố Cần Thơ

Tiếng Việt www.ldldct.org.vn

Giới thiệu chung, các ban chuyên đề, cơ cấu tổ chức cán bộ và các đơn vị kinh tế trực thuộc: Trường Trung Cấp Nghề Cần Thơ, Nhà Văn hoá Lao động, Quỹ trợ vốn công nhân nghèo, Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn, Khách sạn Công đoàn. Thông tin lịch công tác tuần, sổ tay Công đoàn và văn bản ngành. Tin, hình ảnh hoạt động.