Danh bạ web

Xi măng Nghi Sơn

Tiếng Việt www.nghison.com.vn (Tiếng Anh)

Công ty liên doanh giữa Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và hai tập đoàn đa quốc gia Nhật Bản. Giới thiệu quá trình sản xuất, cơ chế quản lý chất lượng, hoạt động đầu tư, cung ứng, nhập khẩu, vận tải.