Danh bạ web

Cục phòng chống HIV/AIDS

Tiếng Việt www.vaac.gov.vn (Tiếng Anh)

Trực thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm điều phối và thực hiện các chương trình và các hoạt động về phòng chống HIV cấp quốc gia. Trang giới thiệu tin tức trong và ngoài nước về HIV/AIDS, các báo cáo hoạt động, kết quả nghiên cứu, ấn phẩm của Cục. Thông tin tuyên truyền kiến thức HIV/AIDS. Tải văn bản pháp quy.