Danh bạ web

Đại học Huế

Tiếng Việt www.hueuni.edu.vn (Tiếng Anh)

Giới thiệu về các trường đại học, các đơn vị trực thuộc, tin tức hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo, hợp tác quốc tế. Thông tin tuyển sinh. Chuyên mục dành cho sinh viên. Tài nguyên sách, tạp chí.