Danh bạ web

Việt Nam Travel

Thông tin du lịch

Tiếng Việt www.vietnam.travel.vn (Tiếng Anh)

Trực thuộc Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Giới thiệu đất nước, con người, văn hóa, phong tục tập quán Việt Nam. Thông tin thắng cảnh; lịch lễ tết, sự kiện. Mục Hướng dẫn du lịch.