Danh bạ web

Cục An toàn Thực phẩm

Tiếng Việt vfa.gov.vn (Tiếng Anh)

Quản lý nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn cả nước. Giới thiệu chung, tin tức hoạt động, các dự án của Cục. Các số liệu về an toàn thực phẩm. Đề tài nghiên cứu khoa học về quản lý an toàn thực phẩm.