Danh bạ web

Domesco.com

Sản xuất và xuất nhập khẩu Y tế

Tiếng Việt www.domesco.com (Tiếng Anh)

Giới thiệu tổng quan về công ty: lịch sử phát triển, chính sách chất lượng, hệ thống nhà máy sản xuất và quan hệ cổ đông. Danh mục sản phẩm thuốc, hướng dẫn đặt hàng và cẩm nang y học. Chuyên mục bảo vệ môi trường và an toàn sức khỏe nghề nghiệp.