Danh bạ web

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tiếng Việt molisa.gov.vn (Tiếng Anh)

Cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động, người có công và chính sách xã hội. Dữ liệu thống kê và điều tra chuyên môn. Mục Diễn đàn – trao đổi, văn bản pháp luật, công ước quốc tế. Kết nối với các trang Giảm nghèo bền vững, Hỗ trợ trẻ em, Người khuyết tật,…