Danh bạ web

Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia

Tiếng Việt www.npa.org.vn

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học chính trị. Tin tức hoạt động đào tạo, nghiên cứu, hợp tác quốc tế, công tác Đảng, Đoàn thể... Các bài viết chuyên đề. Văn bản quản lý.