Danh bạ web

Công báo tỉnh Lào Cai

Tiếng Việt congbao.laocai.gov.vn

Trang thông tin pháp lý chính thức của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, thực hiện chức năng đăng tải các văn bản pháp luật của tỉnh theo quy định trên mạng Internet. Tiện ích tra cứu văn bản.