Danh bạ web

Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP. HCM

Tiếng Việt sapp.org.vn (Tiếng Anh)

Giới thiệu quá trình thành lập Hội, thông tin các chương trình cứu trợ, kế hoạch và chỉ tiêu phấn đấu của hội. Danh sách các nhà tài trợ. Danh sách trẻ em được cứu trợ mổ tim. Thư cảm ơn của nạn nhân và album hình ảnh.