Danh bạ web

Điện lực Việt Nam

Tiếng Việt www.evn.com.vn (Tiếng Anh)

Giới thiệu tổ chức, hoạt động, thành tựu và hệ thống thành viên của Tập đoàn. Tin tức - sự kiện ngành điện lực. Chuyên mục khoa học - công nghệ và môi trường. Thông báo, quy định về bảng giá điện. Tra cứu và tải về văn bản pháp quy.