Danh bạ web

DNU Lib.edu.vn

Trung tâm Thông tin Thư viện, Đại học Đồng Nai

Tiếng Việt www.dnulib.edu.vn (Tiếng Anh)

Trực thuộc trường Đại học Đồng Nai, được thành lập năm 1976. Giới thiệu cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Trung tâm. Hướng dẫn tra cứu cơ sở dữ liệu trực tuyến, công cụ tham khảo, kho tài nguyên số. Thông tin hoạt động và nghiệp vụ thư viện.