Danh bạ web

GitHub.com

Cộng đồng mã nguồn mở (en)

Tiếng Anh github.com

Mạng xã hội dành cho các lập trình viên, hoạt động từ năm 2008. Cho phép người dùng chia sẻ, lưu trữ và quản lý source code cho các dự án phần mềm mã nguồn mở.