Danh bạ web

Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

Tiếng Việt nhtm.gov.vn (Tiếng Anh)

Là cơ sở điều trị, nghiên cứu, giảng dạy về Y học cổ truyền, bao gồm 23 khoa phòng, 3 trung tâm được chia thành 3 khối: lâm sàng, cận lâm sàng, và khối các phòng ban chức năng. Tin tức nghiên cứu khoa học, đào tạo & hợp tác quốc tế.