Danh bạ web

Thanh tra Chính phủ Việt Nam

Tiếng Việt www.thanhtra.gov.vn (Tiếng Anh)

Cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, có chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước. Thông tin đầu tư, đấu thầu và mua sắm công, các chương trình, đề tài khoa học. Hệ thống văn bản pháp luật chuyên ngành.