Danh bạ web

Bộ Xây dựng Việt Nam

Tiếng Việt moc.gov.vn (Tiếng Anh)

Cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng, kiến trúc và quy hoạch. Thông tin dịch vụ công, chiến lược, kế hoạch quy hoạch, đầu tư và đấu thầu, thị trường nhà ở và bất động sản, môi trường xây dựng, các chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học chuyên ngành. Hệ thống văn bản, quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng.