Danh bạ web

Blog lớp cao đẳng Quản trị kinh doanh 5A, đại học Tây Đô

Tiếng Việt cdqtkd5a.blogspot.com

Thông tin chương trình học, lịch học, tài liệu, luận văn tham khảo, điểm học tập, danh sách lớp và các nhóm. Góc thảo luận của thành viên các vấn đề về cuộc sống, kiến thức và kỹ năng kinh doanh, khởi nghiệp, tin học.