Danh bạ web

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tiếng Việt www.moet.gov.vn

Trang tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giới thiệu tin tức về giáo dục các cấp, số liệu thống kê trong ngành, cơ cấu bộ máy hoạt động, giới thiệu các dự án, học bổng du học. Liên kết trực tiếp với trang web của một số đơn vị trực thuộc.