Danh bạ web

Thư viện số, Đại học Đồng Nai

Tiếng Việt elib.dnulib.edu.vn

Danh mục tài liệu số: quản lý giáo dục, chính trị - xã hội, kinh tế - ngân hàng, lịch sử, văn hóa nghệ thuật, luận án tiến sĩ, luận văn, ngoại ngữ... Hỗ trợ tạo tài khoản để tải và upload chia sẻ tài liệu, tra cứu cơ sở dữ liệu. Thông tin nghiệp vụ, hoạt động thông tin, thư viện.