Danh bạ web

Thư viện y khoa.vn

Tiếng Việt thuvienykhoa.vn

Trang thư viện điện tử với nguồn tài liệu đa dạng: giáo trình tiếng Việt, Anh - nội, ngoại khoa - y học cổ truyền - cận lâm sàng... Tóm tắt nội dung tài liệu, cho phép tải file, ebook. Dịch vụ đặt sách từ Amazon.com. Tích hợp thanh toán trực tuyến.