Danh bạ web

Trình duyệt Web Opera

Tiếng Việt www.opera.com/vi/about

Bộ phần mềm Internet điều khiển các tác vụ duyệt web, gửi và nhận thư điện tử, tin nhắn, quản lý danh sách... Bộ cài đặt dành cho Mac, PC, Linux, Mobile, PDA... Hệ thống tính năng và hỗ trợ kỹ thuật.