Danh bạ web

Học viện Phật giáo

Tiếng Việt www.vbu.edu.vn

Giảng dạy các môn Phật giáo Việt Nam, Trung Quốc và thế giới, Hoằng pháp học, Triết học Phật giáo, Pali, Phạn tạng...Giới thiệu khoa Phật pháp Anh ngữ - Hoa ngữ, chương trình đại cương, đào tạo từ xa và sau đại học. Tin tuyển sinh, bài học trắc nghiệm và điểm học tập.