Danh bạ web

Bộ Tư pháp Việt Nam

Tiếng Việt moj.gov.vn (Tiếng Anh)

Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý cấp Nhà nước về lĩnh vực xây dựng và thi hành pháp luật. Hoạt động tư pháp Bộ và địa phương. Văn bản chỉ đạo và chính sách mới. Hướng dẫn nghiệp vụ, hỏi đáp pháp luật.