Danh bạ web

Bệnh viện Mắt TW

Tiếng Việt www.vnio.vn

Trang thông tin về tổ chức, hoạt động, thành tích và các phòng ban - chuyên khoa trực thuộc. Giới thiệu các dịch vụ khám chữa các bệnh về mắt, bảng giá và hướng dẫn đặt hẹn khám chữa bệnh. Tin tức và bài viết chuyên đề về kiến thức nhãn khoa. Chuyên mục Khoa học - Đào tạo với tin bài về các hoạt động nghiên cứu chuyên môn.