Danh bạ web

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Tiếng Việt yenbai.gov.vn (Tiếng Anh)

Giới thiệu chung, tổ chức bộ máy, định hướng, quy hoạch phát triển, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Yên Bái. Tin tức kinh tế, xã hội, chính trị trong tỉnh, trong nước, quốc tế. Các chuyên mục dành cho doanh nghiệp.