Danh bạ web

Google Docs

Bộ ứng dụng văn phòng trực tuyến

Tiếng Việt docs.google.com

Google Docs là một ứng dụng hỗ trợ soạn thảo văn phòng trực tuyến bao bộ 3 ứng dụng: soạn thảo văn bảo, soạn thảo bản tính và soạn thảo trình chiếu. Cho phép người dùng tạo ra, chỉnh sửa các tài liệu trực tuyến và cho phép chia sẻ với người khác.