Danh bạ web

Cục Quản lý dược

Tiếng Việt www.dav.gov.vn

Trực thuộc Bộ y tế, thực hiện quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện pháp luật, chỉ đạo, điều hành các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực dược và mỹ phẩm trong phạm vi cả nước. Thông tin hoạt động của Cục. Văn bản, tài liệu chuyên ngành. Tạp chí Dược và Mỹ phẩm.