Danh bạ web

Sở Tư pháp Bạc Liêu

Tiếng Việt stp.baclieu.gov.vn

Trang tổng quan về Sở, chức năng nhiệm vụ, các phòng ban, đơn vị trực thuộc. Hướng dẫn nghiệp vụ, phổ biến, giáo dục pháp luật. Thông tin thi hành án dân sự. Tin tức sự kiện chuyên ngành. Văn bản pháp quy.