Danh bạ web

Bảo tàng lịch sử.vn

Tiếng Việt baotanglichsu.vn (Tiếng Anh, Tiếng Pháp)

Tổng quan về Bảo tàng, hoạt động chuyên môn, trưng bày và công tác nghiên cứu. Giới thiệu hệ thống trưng bày lịch sử dân tộc Việt Nam từ thời Tiền sử đến ngày nay. Thông tin cần biết dành cho khách tham quan. Các ấn phẩm lịch sử.