Danh bạ web

Yêu động vật.org

Tiếng Việt yeudongvat.org

Diễn đàn hội những người yêu động vật, cung cấp tư liệu về thế giới động vật và hoạt động tuyên truyền chống tình trạng ngược đãi động vật. Nhà tình thương tìm chủ cho vật nuôi tại các tỉnh thành trên toàn quốc. Thông tin các kinh nghiệm về chăm sóc vật nuôi.