Danh bạ web

Quacert.gov.vn

Trung tâm Chứng nhận Phù hợp

Tiếng Việt www.quacert.gov.vn

Giới thiệu các hệ thống tiêu chuẩn ISO, HACCP, OHSAS, GMP, chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn - hợp quy. Cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế.