Danh bạ web

Tổng Cục Thuế Việt Nam

Tiếng Việt gdt.gov.vn (Tiếng Anh)

Trang tin của Tổng cục Thuế - trực thuộc Bộ Tài chính. Thông tin từ Bộ , tin kinh tế, thuế. Hướng dẫn kê khai, Quản lý hành nghề dịch vụ thuế, Quy định về hóa đơn. Tra cứu văn bản pháp quy về thuế. Cơ cấu tổ chức ngành