Danh bạ web

Mozilla.org

Nhà sản xuất phần mềm (en)

Tiếng Anh www.mozilla.org

Tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm miễn phí. Hệ thống dự án phần mềm đã triển khai: trình duyệt web Firefox, ứng dụng email Thunderbird, ứng dụng thiết kế web Webmaker... Hỗ trợ cài đặt và tải về.