Danh bạ web

Ban Tôn giáo Chính phủ

Tiếng Việt btgcp.gov.vn

Giới thiệu hệ thống ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo, các tổ chức tôn giáo đã được công nhận, ấn phẩm kinh sách. Thông tin về công tác tôn giáo, nghiên cứu khoa học, trao đổi ý kiến. Các điển hình tốt đời đẹp đạo. Thường thức tôn giáo.