Danh bạ web

Trung tâm Khoa học và Công nghệ TP.Hồ Chí Minh

Tiếng Việt www.cesti.gov.vn

Tổ chức hoạt động giao dịch thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu KH&CN, phát triển thị trường KH&CN; dịch vụ thông tin khoa học - công nghệ; đào tạo, huấn luyện, triển lãm, hội thảo... và xuất bản ấn phẩm; xây dựng và quản lý Mạng thông tin khoa học và công nghệ TP. HCM. Tra cứu nhanh hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành.