Danh bạ web

Bệnh viện Chợ Rẫy

Tiếng Việt www.choray.vn

Lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức và quy chế bệnh viện. Giới thiệu các chuyên khoa, phòng chức năng và dịch vụ y tế. Thông tin đào tạo và nghiên cứu khoa học. Tin tức và sự kiện bệnh viện.