Danh bạ web

Viện Hàn lâm KH&CN

Tiếng Việt www.vast.ac.vn (Tiếng Anh)

Giới thiệu các viện nghiên cứu, đơn vị hành chính trực thuộc và thông tin đăng ký các hội nghị, hội thảo do Viện tổ chức. Tin hoạt động và tin khoa học công nghệ trong nước và quốc tế.