Danh bạ web

Phật tử Việt Nam.net

Tiếng Việt www.phattuvietnam.net

Trang phổ cập, thảo luận Phật pháp, diễn đàn Tăng Ni Phật. Các thông tin họat động Phật sự trong nước và quốc tế. Trao đổi, nghiên cứu các vấn đề Phật học. Gương Phật tử.