Danh bạ web

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiếng Việt cinet.vn (Tiếng Anh)

Trang thông tin điện tử về thể thao, văn hóa và du lịch Việt Nam. Chuyên mục: sắc màu Việt Nam, năm du lịch quốc gia, du lịch quốc tế.