Danh bạ web

VNNIC.vn

Trung tâm Internet Việt Nam

Tiếng Việt www.vnnic.vn

Đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Thực hiện chức năng quản lý và giám sát nguồn tài nguyên tên miền, địa chỉ, số hiệu mạng Internet ở Việt Nam. Thông tin hướng dẫn, thống kê về mạng Internet.