Danh bạ web

Cục Giám định.gov.vn

Tiếng Việt cucgiamdinh.gov.vn

Giới thiệu chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Cục. Tình hình chất lượng công trình xây dựng. Danh sách, văn bản, hoạt động của Hội đồng nghiệm thu nhà nước. Tin tức đào tạo, lịch đào tạo. Văn bản quy phạm pháp luật trong ngành.