Danh bạ web

Trường Đại học Y dược Cần Thơ

Tiếng Việt www.ctump.edu.vn

Giới thiệu tổng quan, các khoa, phòng, ban, trung tâm, đơn vị, hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế. Thông tin đào tạo đại học, sau đại học, trung cấp, sơ cấp, ngắn hạn. Tin tức tuyển sinh. Thông báo, biên bản họp.