Danh bạ web

Bộ Thông tin và Truyền thông

Tiếng Việt mic.gov.vn (Tiếng Anh)

Tin tức hoạt động của Bộ. Mục Văn bản quản lý, Thủ tục hành chính, Chiến lược-kế hoạch-quy hoạch. Tin Đầu tư-đấu thầu. Mục Lấy ý kiến nhân dân đóng góp dự thảo văn bản pháp luật. Tổ chức nhân sự và hoạt động của các Sở Thông tin và Truyền thông.