Danh bạ web

Đăng ký kinh doanh.gov.vn

Tiếng Việt dangkykinhdoanh.gov.vn (Tiếng Anh)

Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp xây dựng và vận hành. Nhiệm vụ gửi, nhận, lưu trữ, hiển thị hoặc thực hiện xử lý dữ liệu đăng ký doanh nghiệp. Chức năng kiểm tra thông tin đăng ký, tra cứu doanh nghiệp.