Danh bạ web

Đan Thanh.vn

Đào tạo doanh nghiệp

Tiếng Việt www.danthanh.vn

Dịch vụ đào tạo kỹ năng đánh giá hiệu quả công việc, kỹ năng thiết lập hệ thống lương và quy chế trả công lao động, quản trị nhân lực dành cho giám đốc, tái cấu trúc; cung cấp phần mềm quản lý. Thông tin các khóa học, chương trình tư vấn, hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Tài liệu nghiên cứu.