Danh bạ web

Trường Đại học Sư phạm Huế

Tiếng Việt dhsphue.edu.vn (Tiếng Anh)

Giới thiệu chung, cơ cấu tổ chức, các đơn vị của trường. Tin tức hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục. Thông tin tuyển sinh. Chương trình đào tạo Vật lý tiên tiến.