Danh bạ web

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Tiếng Việt vinhphuc.gov.vn (Tiếng Anh)

Giới thiệu điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trị, xã hội, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tin tức kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trong tỉnh, trong nước, quốc tế.